Pravidlá používania stránky

Fyzická osoba Mária Vondrová, so sídlom na adrese Piaristická 2, 949 01 Nitra IČO: 41934580 DIČ: SK1040821364 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom online inzertného systému o nehnuteľnostiach, dostupného na adrese (URL) www..miareality.sk (ďalej len „Služba“). Používanie uvedeného portálu sa riadi nasledovnými zásadami a previdlami:

– Inzerent potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu. Inzerent zodpovedá za to, že zadaná inzercia je v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ a uverejnením inzercie nebudú porušené a dotknuté práva tretích osôb (napr. právo na ochranu osobnosti a pod.) a že skutkové tvrdenia uvedené v inzercii sú pravdivé. Inzerent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s
jeho inzerciou. V prípade nepravdivosti zverejnených údajov v inzercii Inzerenta na webovej lokalite www.miareality.sk, Inzerent nesie plnú zodpovednosť za všetky následky z toho vyplývajúce.

-Inzerent sa zaväzuje, že k inzercii bude zadávať len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva, resp. súhlas ich autora. Inzerent nesmie pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ.

-Inzerent dáva súhlas Prevádzkovateľovi, aby pre dosiahnutie najlepšej prezentácie Profilu inzerenta, využil všetky distribučné kanály na internete na šírenie jeho Profilu. Prevádzkovateľ má právo zverejniť Profil inzerenta okrem iného aj na sociálnej sieti Facebook, na sociálnej sieti G+, na YouTube, na sociálnej sieti Twitter.

-Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo krátkodobo nezobrazovať Profily v prípade neočakávaných technických problémov. Technické problémy, ktoré spôsobia krátkodobý výpadok prezentácie webovej lokality www.miareality.sk, sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť.

-Ak by technické problémy mali za následok dlhšie odstavenie systému ako 24 hodín, Prevádzkovateľ musí neodkladne informovať o tejto skutočnosti Inzerenta a zároveň mu musí oznámiť, aké opatrenia na odstránenie vzniknutej situácie boli prijaté. V prípade dlhotrvajúceho odstavenia systému môže Prevádzkovateľ poskytnúť Inzerentovi primeranú zľavu z ceny služby, prípadne ponúknuť Inzerentovi predĺženie doby poskytovanej služby.

Inzerent je povinný neodkladne informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách v inzercii. Inzerent je povinný včas nahlásiť Prevádzkovateľovi všetky zmeny. V prípade nenahlásenia zmien Inzerentom , Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zverejnené informácie.